Štatút SAK

§ 1

Úvodné ustanovenia

Ods. 1. Spolok adorujúcich kňazov (ďalej len SAK) vznikol ako slobodná iniciatíva niektorých kňazov Katolíckej cirkvi v zmysle svojho základného práva združovať sa (porov. kán. 215 KKP), ktorí podpísali Zriaďovaciu listinu, ktorá je súčasťou tohto Štatútu.

Ods. 2. Kňazi, ktorí podpísali Zakladajúcu listinu, to urobili najmä z týchto dôvodov: niektorí kňazi sa ocitli v kríze svojho kňazského povolania, iní opúšťajú kňazskú službu (čo sa nezriedka, žiaľ, považuje sťaby za niečo normálne a nevidí sa v tom porušenie záväzku voči Bohu a Cirkvi), ďalší pošpinili nemravným životným správaním kňazský stav a robia ho nedôveryhodným pri hlásaní Kristovej blahozvesti a napokon sú aj takí, ktorí strácajú svoju vieru a otvorene broja proti Svätému Otcovi a učeniu cirkevného magistéria.

Sú však aj mnohí kňazi, ktorí verne žijú svoje kňazské povolanie a svoj kňazský stav; tých treba podporiť dobrým príkladom, povzbudivým slovom i modlitbou, aby neklesali na duchu, ale aby vedeli, že im Pán Boh pomáha a že im svojimi modlitbami v tom pomáhajú aj ich spolubratia a veriaci ľud.

Preto sa autori tejto iniciatívy rozhodli vytvoriť Spolok adorujúcich kňazov: sú to kňazi, ktorí sa modlia za svoje posvätenie, za posvätenie svojich kňazských spolubratov, za vernosť vytrvania v kňazskej službe, za verné vykonávanie kňazského povolania, za poslušnosť voči Svätému Otcovi a svojmu biskupovi, za vernosť službe pre Božie kráľovstvo a za nové kňazské povolania.

§ 2

Právny status

Ods. 1. SAK vznikol Zriaďovacou listinou skupiny kňazov, ktorí ju podpísali slobodne a slobodne prijali záväzky vyplývajúce z tohto Štatútu, ako súkromné združenie veriacich v zmysle kán. 215 a kán. 321 KKP, avšak bez právnej subjektivity.

Ods. 2. SAK si slobodne volí svojho predsedu, sekretára a špirituála v zmysle kán. 119 KKP; k platnosti voľby špirituála sa vyžaduje aj dodatočné schválenie diecéznym biskupom (porov. kán. 324, § 3).

 

 § 3

Sídlo Spolku

Ods. 1. Názov je: Spolok adorujúcich kňazov (skratka: SAK).

Ods. 2. Adresa sídla je: Spolok adorujúcich kňazov, Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské Podhradie.

 

§ 4

Ciele SAK

SAK má najmä tieto ciele:

a) šíriť úctu a poklonu k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej;

b) modliť sa za vlastné posväcovanie a za verné vykonávanie a vytrvanie v kňazskej službe, najmä za vernosť učeniu Cirkvi, Svätému Otcovi a svojmu biskupovi;

c) modliť sa za posväcovanie svojich kňazských spolubratov, za ich vernosť a vytrvalosť v kňazskej službe a za ich vernosť náuke Cirkvi, Svätému Otcovi a svojmu biskupovi;

d) klaňať sa Eucharistii a šíriť úctu a dobré meno Svätého Otca a s ním spojených biskupov, kňazov, diakonov a veriacich;

e) modliť sa za spásu nesmrteľných duší, najmä tých, ktorí sú od Boha vzdialení;

f) viesť k tejto poklone a úcte aj veriacich, ba všetkých ľudí dobrej vôle;

g) modliť sa za nové kňazské povolania.

 

 § 5

Členovia

 Ods. 1. Členom SAK sa môže stať biskup, kňaz, diakon, ktorý sa svojim podpisom do Knihy členov SAK zaviaže plniť povinnosti vyplývajúce z členstva v SAK; členovia môžu vytvárať miestne skupiny a stanovovať si vlastné aktivity, ale vždy so súhlasom hlavného predsedu a hlavného špirituála. Členstvo v SAK sa stráca smrťou, zrieknutím sa členstva alebo vylúčením na základe zanedbávania povinnosti alebo spáchaním pohoršujúceho činu.

Ods. 2. Povinnosti členov sú:

a) modliť sa každý štvrtok večer od 21. do 22. hodiny za ciele Spolku stanovené v § 4 týchto Stanov; modliť sa môže každý sám doma pre krížom nášho Pána; ak by z nejakých dôvodov si modlitbu nemohol splniť v uvedený čas, môže ju splniť v nasledujúce dva dni v akúkoľvek hodinu;

b) každý deň navštíviť Sviatosť Oltárnu a pokloniť sa Eucharistii aspoň 5-10 minút; ak by v niektorý deň to nemohol, nech si to nahradí v niektorý z nasledujúcich dní;

c) každý prvý štvrtok v mesiaci sa modliť – ako je to uvedené v bode a) – jednu hodinu pred Eucharistiou v bohostánku (nie je dôležité či je Eucharistia vyložená alebo nie); odporúča sa, kde je to možné a je aj vôľa, sláviť túto hodinu pred Eucharistiou v spoločenstve spolubratov kňazov;

d) raz v roku sa zúčastniť miestneho eucharistického kongresu (farský, dekanátny, diecézny…)

e) obsah modlitieb nie je presne určený: môže to byť modlitba liturgie hodín, modlitba sv. ruženca, modlitba krížovej cesty, čítanie Svätého písma, rozjímavá modlitba alebo iné vhodné modlitby v súlade s cieľmi SAK.

§ 6

Správa SAK

Ods. 1. SAK vedie hlavný predseda, hlavný sekretár a hlavný špirituál, ktorí sú volení na 5 rokov na Valnom zhromaždení alebo per rolam v súlade s predpisom kán. 119 KKP. Hlavný špirituál musí byť potvrdený – ad validitatem – diecéznym biskupom v zmysle kán. 324, § 3 KKP. K hlavným povinnostiam hlavnej správy SAK je zabezpečovanie eucharistického kongresu raz ročne tým, že poveruje organizovaním miestne skupiny a pomáha s programom. Taktiež môže navštevovať a povzbudzovať aj miestne skupiny, ale aj inak napomáhať ich činnosti.

Ods. 2. Miestne skupiny si slobodne volia predsedu a sekretára podľa predpisu kán. 119 KKP. Ak si zvolia špirituála, k platnosti jeho voľby sa vyžaduje potvrdenie diecézneho biskupa v zmysle kán. 324, § 3 KKP.

 

§ 7

Záverečné ustanovenia

Ods. 1. SAK zaniká vtedy, ak zánik odhlasuje 2/3 všetkých členov alebo ak 2/3 členov prestane plniť povinnosti vyplývajúce z členstva.

Ods. 2. Členovia môžu meniť tento Štatút, ak za zmenu budú hlasovať 2/3 členov.

Ods. 3. Tento Štatút je súčasťou Zakladajúcej listiny Spolku adorujúcich kňazov, ktorí svojim podpisom pod Zakladajúcou listinou vyjadrili svoj slobodný súhlas s týmito Stanovami.

 

V Spišskej Kapitule dňa 25.5.2012

Mená a podpisy zakladajúcich členov:

Mons. Ján Duda, súdny vikár, Spišská diecéza

Peter Majcher, vicekancelár Biskupského úradu, Spišská diecéza

Jozef Skupin, cirkevný sudca, Spišská diecéza

Alojz Frankovský, farár v Poľanovciach, Spišská diecéza

Anton Ziolkovský, výkonný sekretár KBS, Spišská diecéza

Jozef Šimurdiak, prodekan Dekanátu Spišské Podhradie, Spišská diecéza

Ján Kuboš, špirituál kňazského seminára, Spišská diecéza

Peter Majda, kancelár Biskupského úradu, Spišská diecéza

Anton Oparty, dekan Dekanátu Poprad, Spišská diecéza

Štefan Vitko, farár v Spišskej Kapitule, Spišská diecéza

Karol Irrgang, diakon, notár cirkevného súdu, Spišská diecéza