Patristické čítania

„Spravovanie nebeských dobier je zverené ľuďom, ktorí žijú na tejto zemi. Majú moc, ktorú Boh nedal ani anjelom, ani archanjelom. Veď im nikdy nepovedal: ,Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi‘ (Mt 18, 18). […] Či im vari nedal všetku moc? ,Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané,‘ hovorí Pán (Jn 20, 23). Ktorá moc môže byť väčšia? ,Otec…všetok súd odovzdal Synovi,‘ (Jn 5, 22) a ja vidím, že Boží Syn im túto moc odovzdal. Je to akoby boli presadení do neba, akoby už prekročili ľudskú prirodzenosť, akoby boli zbavení všetkých našich ľudských nedostatkov“ (Sv. Ján Zlatoústy, De sacerdotio, III, 4 – 5).

„Kňazom je zverené duchovné zrodenie duší: oni umožňujú dušiam sa zrodiť do života. Prostredníctvom kňazov si obliekame Krista, prostredníctvom nich sme s Božím Synom pochovaní a stávame sa údmi onoho blaženého Kristovho tela. Preto si ich musíme uctiť viac ako našich rodičov. Tí nás zrodili z krvi a zo žiadosti tela (porov. Jn 1, 13), kňazi nám však umožnili znovu sa narodiť ako Božie deti, oni sú nástrojmi nášho blaženého znovuzrodenia, našej slobody a našej účasti na poriadku milosti” (Sv. Ján Zlatoústy, De sacerdotio, III, 6).

„Náš Pán a Spasiteľ hovorí: Ak nebudete jesť moje telo a piť moju krv, nebudete mať v sebe život. Moje telo je totiž pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj (porov. Jn 6, 54 – 55). Ježiš je jednoducho vo všetkom a skrze všetko: preto je celé jeho telo pokrmom a všetka jeho krv nápojom. Každé jeho dielo je sväté a každé jeho slovo je pravdivé: preto aj jeho telo je pravým pokrmom a jeho krv je pravým nápojom. Telom a krvou svojho slova napojí a nasýti celé ľudské pokolenie ako skutočným nápojom a pokrmom. Po jeho tele sú na druhom mieste rovnako skutočným pokrmom Peter a Pavol a všetci apoštoli; na treťom mieste ich učeníci: a tak sa každý podľa množstva svojich zásluh alebo čistoty svojich zmyslov môže stať skutočným pokrmom pre svojho blížneho […] každý človek má v sebe nejaký pokrm; ak je dobrý, zo zásob srdca vynáša dobré veci (porov. Mt 12, 35) a ponúka ich blížnemu, ktorý z nich čerpá čistý pokrm, ak je však zlý a predkladá zlé veci, ponúka svojmu blížnemu nečisté jedlo“ (Origenes, Homilia in Leviticum, 7, 5).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *