Posolstvo kňazom pri príležitosti začiatku Roka viery

Cardinale_Mauro_Piacenza-300x213Kongregácia pre klerikov

POSOLSTVO PRE KŇAZOV PRI PRÍLEŽITOSTI ZAČIATKU ROKA VIERY

 

Drahí spolubratia,

11. októbra Svätý Otec Benedikt XVI. slávnostnou koncelebrovanou sv. omšou otvorí Rok viery. Urobí to pri príležitosti 50. výročia otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu a 20. výročia promulgácie Katechizmu Katolíckej cirkvi. Obidve udalosti sú výnimočne dôležité a sú aj vnútorne spojené: naozaj, koncil má autentický výklad v katechizme a platí to aj naopak, katechizmus je skutočne „katechizmom koncilu“ a pri jeho čítaní je nevyhnutne vždy myť na mysli aktualizovať autentické reformy, ktoré Duch Svätý vnukol Cirkvi a ktoré konciloví otcovia vyjadrili svojou autoritou v textoch tejto vznešenej udalosti, akou koncil je.

Kňazi, za akýchkoľvek okolností a v akejkoľvek úlohe, ktorá im bola zverená ich ordinárom, sú povinní vždy mať na zreteli „starostlivosť o spásu duší“. A integrálnou súčasťou tejto „starostlivosti o duše“ je aj učiteľské a svedecké vykonávanie učiteľskej úlohy (lat. munus docendi).

Každému z nás, drahí spolubratia, je zverený aj správny výklad textov Druhého vatikánskeho koncilu, ktoré aj s odstupom 50. rokov si uchovali všetku svoju duchovnú prorockú náuku a vyžadujú, aby boli akceptované v kontinuite s Tradíciou Cirkvi, v ktorej má každá reforma svoje echo i svoj horizont. Najlepší spôsob ako uvádzať do života učenie koncilu je v tom, že budeme dávať poznávať texty Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý je v oblasti viery a morálky bezpečným textom, o ktorý sa vždy môžeme oprieť.

Kongregácia pre klerikov chce poskytnúť v Roku viery každý mesiac niekoľko myšlienok na zamyslenie smerujúce k permanentnej formácii, aby – dávajúc prioritu viere a existenciálnym účinkom nášho osobného, tajomného a spoločného stretnutia so Zmŕtvychvstalým Kristom – sme mohli znova prežívať neustále nové objavovanie toho, čím ako kňazi sme a aká je hodnota tých kňazských úkonov, ktoré vykonávame. Lebo práve v rámci viery sa nachádza hodnota všetkých našich kňazských sviatostných úkonov, ktoré v Cirkvi a v mene samého Krista, konáme pre spásu všetkých ľudí. Bez viery, ktorá siaha „až do Neba“, hrozí vždy nebezpečenstvo, že kňaz sa stane iba „svetáckym funkcionárom“ a bude svoju úlohu vykonávať iba prostriedkami a bude sa posudzovať iba kritériami ľudskými, čo je pokušením, ktoré sa v našej dobe stálo veľkým.

A naopak, výzvou je to, čo Zmŕtvychvstalý Kristus a jeho tajomné telo, ktorým je Cirkev, zanechali svetu pred dvomi tisíckami rokov: výzva lásky, pravdy a pokoja, výzva k ku skutočnom, hlbokom a reálnom poľudštení sveta.

So želaním intenzívneho, oduševneného a obohacujúceho prežitia Roku viery, zo srdca zvolávam na každého z vás ochranu našej Blahoslavenej Matky Panny Márie, kráľovnej apoštolov a matky Cirkvi a každého z vás žehnám.

Mauro kardinál Piacenza, prefekt Kongregácie pre klerikov

Zdroj: Internetová stránka Kongregácie pre klerikov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *